POLITYKA PRYWATNOŚCI APLIKACJI DioneApp

POLITYKA PRYWATNOŚCI APLIKACJI MOBILNEJ ,,DioneApp”

STEKOP S.A. z siedzibą w Warszawie (02-127), ul. Mołdawska 9 wypełniając obwiązki wynikające z obowiązujących przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych, w tym Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO) pragnie przekazać Państwu informacje dotyczące przetwarzania i ochrony  Państwa danych osobowych.

Informacje zawarte w Polityce prywatności pomogą Państwu zrozumieć jakie dane osobowe zbiera i przetwarza STEKOP S.A. z siedzibą w Warszawie w związku z korzystaniem przez Państwa z aplikacji mobilnej ,,DioneApp” w jakim celu są one wykorzystywane oraz jakie przysługują Państwu prawa w związku z ochroną danych osobowych.

W przedmiotowej Polityce prywatności znajdują się informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych:

 • Użytkowników aplikacji mobilnej ,,DioneApp” tj. każdego kto poprzez aplikację zainstalowaną na urządzeniu mobilnym np. telefonie komórkowym, tablecie, korzysta z dostępnych w niej funkcjonalności

 

DANE ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH:

Administratorem Państwa danych osobowych jest STEKOP S.A. z siedzibą w Warszawie (02-127), ul. Mołdawska 9, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000046053, o kapitale zakładowym 1.764.000 PLN, NIP: 5421023917, REGON: 050357134, zwana dalej STEKOP S.A. lub ADO (Administrator danych osobowych).

KONTAKT Z ADMINISTRATOREM DANYCH:

Mają Państwo możliwość skontaktowania się z ADO poprzez:

 • 1) Numer telefonu: 85 7489 015
 • 2) Adres e-mail: stekop@stekopsa.pl
 • 3) Adres pocztowy: ul. Owocowa 6, 16-070 Porosły-Kolonia

 

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH:

ADO powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym mogą skontaktować się Państwo poprzez:

 • 1) Numer telefonu 85 7489 015
 • 2) Adres e-mail daneosobowe@stekopsa.pl
 • 3) Adres pocztowy ul. Owocowa 6, 16-070 Porosły-Kolonia

 

RODZAJ ZBIERANYCH DANYCH:

  ADO zbiera i przetwarza następujące dane:

 • 1) Geolokalizacja użytkownika aplikacji mobilnej ,,DioneApp”

 

CEL, PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH ORAZ OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH.

 

 1. Informacja przeznaczona dla użytkowników aplikacji mobilnej ,,DioneApp”:

 

Jeśli są  Państwo użytkownikami aplikacji mobilnej ,,DioneApp” to ADO Państwa dane przetwarza  w celu, na podstawie prawnej oraz przez okres wskazany poniżej:

 

Cel przetwarzania danych

Podstawa prawna przetwarzania danych

Okres przechowywania/ przetwarzania danych osobowych

świadczenie usług w ramach aplikacji mobilnej ,,DioneApp”z wykorzystaniem usługi geolokalizacji do:

1)       wykrywania obecności użytkownika w zasięgu sieci lokalnej, w której pracuje centrala Dione. Pozyskane w ten sposób szczegółowe informacje o lokalizacji nie są przesyłane na serwer aplikacyjny. Na serwer przesyłany jest znacznik oznaczający obecność/nieobecność w zasięgu sieci lokalnej wifi.

2)       przesłania aktualnej lokalizacji do pozostałych użytkowników centrali Dione po uruchomieniu funkcji wezwania pomocy przez użytkownika. Dane te nie są gromadzone ani zapamiętywane na serwerze.

art. 6 ust. 1 lit. a RODO

Okres  korzystania z aplikacji mobilnej ,,DioneApp”

 

 

SPOSÓB PODANIA DANYCH:

ADO pozyskuje Państwa dane osobowe bezpośrednio od Państwa.

W momencie instalacji aplikacji mobilnej ,,DioneApp” użytkownik zostanie poinformowany o fakcie zbierania danych geolokalizacyjnych. Skutki niewyrażenia zgody na zbieranie tych danych zostały opisane poniżej:

 

użytkownicy aplikacji mobilnej ,,DioneApp”:

(osoby, które mają zawarte z ADO umowy)

W przypadku gdy użytkownik nie wyraża zgody na geolokalizację, oznacza to że nie wyraża on zgody na instalację aplikacji mobilnej ,,DioneApp” lub powinien ją odinstalować

 

 

PODMIOTY, KTÓRYM DANE MOGĄ BYĆ PRZEKAZANE:

Dostęp do Państwa danych osobowych mogą mieć:

 • 1) Osoby upoważnione przez ADO do przetwarzania Państwa danych osobowych na polecenie ADO
 • 2) podmioty, którym ADO powierzył przetwarzanie danych osobowych, w tym:

dostawcy usług technicznych i organizacyjnych (w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych, z zastrzeżeniem, że udostępnienie Państwa danych w/w podmiotom odbywa się w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa oraz przy zachowaniu pełnych zasad związanych z ich bezpieczeństwem.

 

PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTW SPOZA EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO (DO KRAJÓW INNYCH NIŻ KRAJE UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ ISLANDIA, NORWEGIA I LIECHTENSTEIN) ORAZ ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWYCH.

ADO nie zamierzają przekazywać Państwa danych osobowych do państwa spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz organizacji międzynarodowych.

PRAWA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

W związku z przetwarzaniem przez ADO Państwa danych osobowych przysługuje Państwu:

 • 1) prawo dostępu do Państwa danych osobowych (art. 15 RODO);
 • 2) prawo do sprostowania Państwa danych osobowych (art. 16 RODO);
 • 3) prawo do żądania usunięcia danych w przypadkach określonych w art. 17 ust. 1 z uwzględnieniem wyjątków określonych w przepisie art. 17 ust. 3 RODO;
 • 4) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach określonych w art. 18 RODO;
 • 5) prawo do przenoszenia danych w przypadkach określonych w przepisach art. 20 RODO.

 

Jeżeli chcą Państwo skorzystać z któregokolwiek z tych uprawnień ADO umożliwia kontakt:

 • 1) za pomocą e-maila: daneosobowe@stekopsa.pl
 • 2) drogą pocztową: ul. Owocowa 6, 16-070 Porosły-Kolonia

 

 

Przysługuje Państwu również prawo:

 • 1) Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w przypadku, jeśli przy przetwarzaniu Państwa danych osobowych ADO naruszy przepisy dotyczące ochrony danych osobowych;
 • 2) prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, bez wpływu na ważność przetwarzania, które zostało dokonane na podstawie zgody przed jej wycofaniem – jeśli ADO przetwarza dane na podstawie zgody.

Zgodę mogą Państwo wycofać między innymi:

 • 1) za pomocą e-maila: daneosobowe@stekopsa.pl
 • 2) drogą pocztową: ul. Owocowa 6, 16-070 Porosły-Kolonia

 

PODEJMOWANIE ZAUTOMATYZOWANYCH DECYZJI

Wobec Państwa nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje (decyzje bez udziału człowieka), w tym Państwa dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.

PRAWO WNIESIENIA SPRZECIWU

Z uwagi na fakt, że Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane przez ADO do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu ADO przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w w/w celu z przyczyn związanych z Państwa  szczególną sytuacją.

Po złożeniu sprzeciwu ADO nie będzie mógł/nie będą mogli przetwarzać danych osobowych w oparciu o wyżej wymienione podstawy przetwarzania, chyba że wykaże/wykażą  istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania danych, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń.

Jeżeli ADO przetwarza Państwa dane na potrzeby marketingu bezpośredniego, przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych przez ADO w celach marketingu bezpośredniego.

 

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

ADO  stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne by Państwa dane osobowe były bezpieczne, w tym zabezpiecza dane osobowe przed nieuprawnionym dostępem, ich utratą lub zniszczeniem. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Państwa danych osobowych ADO wdrożył odpowiednie zabezpieczenia personalne, organizacyjne, techniczne (informatyczne) i fizyczne.

 

 

0