REKLAMACJE I ZWROTY

REKLAMACJE I ZWROTY

 

Zwroty

Sklep DIONE daje możliwość bezpłatnego testowania centrali przez okres 30 dni od dostawy towaru. Jeżeli zakupiony produkt nie spełnia Twoich oczekiwań istnieje możliwość zwrotu w terminie do 30 dni od daty otrzymania centrali.

Odstąpienie od umowy sprzedaży

Klient, który jest konsumentem lub osobą fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, który dokonał zakupu w naszym sklepie internetowym, może w terminie 14 dni od chwili otrzymania towaru, odstąpić od zawartej umowy sprzedaży bez podawania przyczyny.

Konsument lub osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, może odstąpić od umowy sprzedaży składając nam oświadczenie o odstąpieniu.

Oświadczenie może zostać złożone pisemnie na adres:

,,STEKOP” S.A., Magazyn
ul. Owocowa 6
16-070 Porosły-Kolonia
lub też mailowo na adres: sprzedaz@ochronadione.pl
Do pobrania: Formularz odstąpienia od umowy
Do pobrania : Formularz zwrotu

Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
Konsument lub osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego ma obowiązek zwrócić do nas towar niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru na nasz adres przed upływem tego terminu.
Mamy obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta lub osoby fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego o odstąpieniu od umowy sprzedaży, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności. Możemy jednak wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta lub osoby fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego do chwili otrzymania z powrotem towaru lub dostarczenia przez konsumenta dowodu odesłania towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
Jeżeli konsument lub osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego korzystający z prawa do odstąpienia wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy oferowany przez nas, nie jesteśmy zobowiązani do zwrotu konsumentowi lub osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, jeśli z treści umowy nie wynika jej charakter zawodowy, poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
W wypadku odstąpienia konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
Konsument lub osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
Dokonujemy zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument lub osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego chyba, że konsument lub osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

Reklamacje

Wszelkie reklamacje związane z towarem lub realizacją umowy sprzedaży, klient może składać w dowolnej formie.
Preferujemy formę pisemną na adres:
,,STEKOP” S.A. Magazyn
ul. Owocowa 6
16-070 Porosły-Kolonia
lub mailowo na adres: sprzedaz@ochronadione.pl W przypadku wątpliwości klient może skontaktować się z nami pod numerem telefonu: 85 748 90 35.
Do pobrania: Formularz reklamacji

W celu sprawnego rozpatrzenia reklamacji zalecamy umieszczenie w reklamacji następujących danych: imię i nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu, przedmiot reklamacji oraz numer zamówienia (jeżeli jest to możliwe), wraz ze wskazaniem żądania klienta, wszelkie okoliczności opisujące wadę, datę stwierdzenia wady, oraz o ile to możliwe zdjęcia wady (w przypadku złożenia reklamacji za pośrednictwem maila).
Niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia żądania zawierającego reklamację, ustosunkujemy się do reklamacji.
Jeżeli towar jest niezgodny z umową, klient będący konsumentem lub osobą fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą, zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego może:
• żądać doprowadzenia towaru do zgodności z umową. Jesteśmy zobowiązani doprowadzić do zgodności z umową w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla klienta,
Możemy jednak odmówić zadośćuczynienia żądaniu klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową sprzedaży towaru wadliwego w sposób wybrany przez klienta jest niemożliwe lub wymagałoby nadmiernych kosztów. Koszty naprawy lub wymiany ponosimy my.
• złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy sprzedaży, w sytuacji gdy doprowadzenie do zgodności z umową jest niemożliwe albo wymaga nadmiernych kosztów; podjęte przez nas próby doprowadzenia do zgodności towaru z umową okazały się nieskuteczne, brak zgodności z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny
albo odstąpienie od umowy; oświadczymy lub z okoliczności sprawy wyraźnie wynika, że nie doprowadzimy do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta

Odpowiadamy z tytułu niezgodności towaru z umową, jeżeli brak zgodności towaru z umową istnieją w chwili jego dostarczenia i ujawnił się w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że określony przez nas termin przydatności towaru do użycia jest dłuższy. Domniemywa się, że brak zgodności towaru z umową, który ujawnił się przed upływem dwóch lat od chwili dostarczenia towaru, istniał w chwili jego dostarczenia, o ile nie zostanie udowodnione inaczej lub domniemania tego nie można pogodzić ze specyfiką towaru lub charakterem braku zgodności towaru z umową.
W odniesieniu do towarów z elementami cyfrowymi, odpowiadamy za brak zgodności z umową treści cyfrowej lub usługi cyfrowej dostarczanych w sposób ciągły, który wystąpił lub ujawnił się w czasie, w którym zgodnie z umową miały być dostarczane. Czas ten nie może być krótszy niż dwa lata od chwili dostarczenia towaru z elementami cyfrowymi. Domniemywa się, że brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową wystąpił w tym czasie, jeżeli w tym czasie się ujawnił.

0